Система за управление на качеството

  С влизането в сила на МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ 1978, се ревизират традиционните концепции за морско обучение. Стандартите за качество и предвиждания от тях непрекъснат контрол върху задоволяване изискванията на корабоплавателните и корабостроителните компании към квалификацията на персонала, както и изискванията на обучаваните морски /речни/ специалисти, налагат морските учебни институции да създадат Системa за управление качеството на провежданата учебно-възпитателна и квалификационна дейност, което съвпада с политиката и целите на ръководството на ПГРКК.

  На 5 май 2005 г. на Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване тържествено бе връчен сертификат по международния стандарт ISO 9001:2000 от сертифицираща фирма SGS-България, с който се утвърждава въведената Система по управление на качеството и Политиката на ПГРКК.

  Чрез въведената Система в ПГРКК се осигурява реализиране на поставените цели и удовлетворяване изискванията на браншовите фирми към качеството на учебно-възпитателния и квалификационния процеси.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

  Визия: Утвърждаване името на ПГРКК като символ на качествено обучение, удовлетворяващо очакванията на клиентите и останалите заинтерисовани от дейността на гимназията страни.

  Политиката на ръководството на ПГРКК е осигуряване високо качество на обучение на ученици и курсисти в съответствие с приложимото национално и международно законодателство и изискванията на Министерството на образованието и науката, Изпълнителната агенция Морска администрация, корабоплавтелните и корабостроителни компании и други фирми, използващи обучените от ПГРКК кадри.

  За изпълнение на политиката по качество, ръководството си поставя следните цели:

  Създаване, управляване и поддържане процесно ориентирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2000 за:

  • Улесняване постигането на целите чрез планирано и контролирано изпълнение на дейностите;
  • Наблюдение на резултатите и предприемане на съответни превантивни и коригиращи действия, базирани на изпълнението на изискванията на стандарта ISO 9001:2000 и очакванията на клиентите;
  • Осигуряване на реална информация за мнението на клиентите и осъществяване на непрекъснато подобрение.
  • Осигуряване мотивираща работна среда, която поощрява повишаването на качеството на предлаганите услуги, развитието на умения и нови идеи.
  • Обезпечаване точно определените потребности на учениците и курсистите и заинтересованите страни – родители, държавни институции, фирмите в сферата на корабоплаването и корабостроенето чрез спазване на всички приложими закони, наредби, изисквания и правила, честност и прозрачност във всички действия.

  Ръководството на ПГРКК поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на СУК на всички нива в организацията.

 

01 Ноември 2004 г.
Директор ПГРКК

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать