Система за управление на качеството

  С влизането в сила на МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ 1978, се ревизират традиционните концепции за морско обучение. Стандартите за качество и предвиждания от тях непрекъснат контрол върху задоволяване изискванията на корабоплавателните и корабостроителните компании към квалификацията на персонала, както и изискванията на обучаваните морски /речни/ специалисти, налагат морските учебни институции да създадат Системa за управление качеството на провежданата учебно-възпитателна и квалификационна дейност, което съвпада с политиката и целите на ръководството на ПГРКК.

  На 5 май 2005 г. на Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване тържествено бе връчен сертификат по международния стандарт ISO 9001:2000 от сертифицираща фирма SGS-България, с който се утвърждава въведената Система по управление на качеството и Политиката на ПГРКК.

  Чрез въведената Система в ПГРКК се осигурява реализиране на поставените цели и удовлетворяване изискванията на браншовите фирми към качеството на учебно-възпитателния и квалификационния процеси.

 

 

 

 

 

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать