новини

Заповед за определяне на дата, изпитни зали, график и разпределение на учениците за задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по практика на професията през сесия май-юни на учебната 2021/2022 година

Заповед за определяне на дата, изпитни зали, график и разпределение на учениците за задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по практика на професията през сесия май-юни на учебната 2021/2022 година

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ

град Русе, пл. „Левски” 1А, тел. 082/834 282, е-mail: pgrkk@pgrkk-ruse-bg.net

 

 

 

                                                                                 З А П О В Е Д

№ 584/12.05.2022 г.

На основание  чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 34 на Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; раздел III. т. 2, т. 3, т. 39 от длъжностна характеристика за длъжността „Директор” на държавно училище; заповед № РД 09-1809/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката за провеждане на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година; чл. 3, ал. 7; чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба №1/19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация; чл. 10, ал. 1 от Правилника за дейността и във връзка с организирането и провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през сесия май-юни на учебната 2021/2022 година

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

                        Дата, изпитни зали, график и разпределение на учениците за задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по практика на професията през сесия май-юни на учебната 2021/2022 година, както следва:

 

Дата/

ден/

час

Клас/

професия/специалност/

ученици

Стая

30.05.2022

понеделник

XIIa клас

професия Спедитор

специалност Спедиция,

транспортна и складова логистика

303

8,30 – 13,30  ч.

Александър Мартинов Иванов

Анастасия Донкова Петрова

Борислав Пламенов Дочев

Бранимира Биргюнаева Хашимова

Валентина Евгениева Валентинова

Ваня Василева Иванова

13,30 – 18,30

Волен Емилов Георгиев

Габриел Найденов Притоманов

Габриела Стелиянова Стоянова

Галимир Стефанов Драшков

Драгомир Недков Димитров

Дата/

ден/

час

Клас/

професия/специалност/

ученици

 

Стая

31.05.2022

вторник

 

XIIа клас

Професия Спедитор

специалност Спедиция,

транспортна и складова логистика

303

8,30 – 13,30  ч.

Ева Красимирова Русинова

Ивайло Георгиев Христов

Йорданка Стилиянова Димитрова

Калоян Светославов Милков

Лора Любомирова Гинева

Мина Станиславова Василева

13,30 – 18,30

Михаела Стоянова Атанасова

Никола Стоянов Колев

Радостин Стоянов Колев

Стефан Валериев Василев

Стилиян Радков Стефанов

30.05.2022

понеделник

 

XIIв клас

професия Корабоводител,

специалност Корабоводене – речно

308

Симулационен център

8,30 часа

Виктор Красимиров Валентинов

9,30 часа

Георги Бориславов Банчев

10,30 часа

Калин Стилиянов Димитров

11,30 часа

Кристиян Бранимиров Драшков

12,30 часа

Мартин Даниелов Милков

31.05.2022

вторник

 

XIIв клас

професия Корабоводител,

специалност Корабоводене – речно

308

Симулационен център

8,30 часа

Михаил Цветомиров Михалев

9,30 часа

Розалия Пламенова Атанасова

10,30 часа

Теодора Пламенова Шеева

11,30 часа

Теодор Тодоров Димитров

 

               Продължителността на изпита е 5 (пет) астрономични часа.

 

               Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците, педагогическите специалисти, всички председатели и членове на комисии и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Мая Казакова – ЗДУПД.

              

 

 

  

ИНЖ.  ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на ПГРКК – Русе

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать