новини

Клуб "Млад журналист" - представителна изява

Клуб "Млад журналист" - представителна изява

  

Представителна изява на клуб „Млад журналист“ по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать