Нормативни документи

  • Закон за предучилищното и училищното образование [ Download PDF ]
  • Закон за професионалното образование и обучение [ Download PDF ]
  • Наредба № 3 за системата за оценяване [ Download PDF ]
  • Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България [ Download PDF ]
  • Годишен план 2017-2018 [ Download PDF ]
  • ПЛАН за здравното образование на учениците [ Download PDF ]
  • Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз [ Download PDF ]
  • ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ПГРКК - Русе [ Download PDF ]
  • ПРОГРАМА за повишаване на качеството  на професионалното образование  и обучение в ПГРКК - Русе [ Download PDF ]
  • Учебни планове: 8а [ Download PDF ], 8в [ Download PDF ]

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать