Нормативни документи

  • Закон за предучилищното и училищното образование [ Download PDF ]
  • Закон за професионалното образование и обучение [ Download PDF ]
  • Наредба № 3 за системата за оценяване [ Download PDF ]
  • Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България [ Download PDF ]
  • Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз [ Download PDF ]
  • ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ПГРКК - Русе [ Download PDF ]
  • ПРОГРАМА за повишаване на качеството  на професионалното образование  и обучение в ПГРКК - Русе [ Download PDF ]
  • Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование [ Download PDF ]

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать