Нормативни документи

 • Закон за предучилищното и училищното образование [ Download PDF ]
 • Закон за професионалното образование и обучение [ Download PDF ]
 • Наредба № 3 за системата за оценяване [ Download PDF ]
 • Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България [ Download PDF ]
 • Годишен план 2018-2019 [ Download PDF ]
 • ПЛАН за здравното образование на учениците [ Download PDF ]
 • Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз [ Download PDF ]
 • ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ПГРКК - Русе [ Download PDF ]
 • ПРОГРАМА за повишаване на качеството  на професионалното образование  и обучение в ПГРКК - Русе [ Download PDF ]
 • Учебни планове: 8а [ Download PDF ], 8в [ Download PDF ],9а [ Download PDF ],9в[ Download PDF ]
 • Правилник за дейността 2018-2019г.[ Download PDF ]
 • Етичен кодекс [ Download PDF ]

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать