1. ПГРКК - Русе
  2. Последни новини
  3. Галерия

ПРЕДСТАВЯНЕ на ПГРКК

                                                  

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

next
prev

Възникнал през I век на новата ера като седалище на римски военен флот под името Сег-сагинта Приста – Пристанище на 60 кораба, древният град Приста – Рус – Руси – Русчук – Русе, съществува през вековете като град на моряци и корабостроители. От времето на Османското иго до днес, Русе е център на корабоплаването по Долни Дунав.

Професионалната гимназия възниква през повратната за българското корабостроене и корабоплаване 1962 г., когато реконструкцията на съществуващия вече в гр. Русе корабостроителен и кораборемонтен завод и разрастването на плавателния парк на Българското речно плаване и Дунавски драгажен флот изискват подготвени средни технически кадри.

С разпореждане N 1452 на МС от 26.08.1962 г. е открит Техникум с тригодишен и четири-годишен курс на обучение.

През 1965 г. започва изгражданто на собствена сграда, която приема първите си ученици през октомври 1968 г. Днес в Професионалната гимназия е изградена модерна учебна база, включваща:

  • Добре оборудвани кабинети за изучаване на предмети от общообразователна и професионална подготовка
  • Компютърни кабинети за изучаване на новите информационни технологии и Internet
  • Много добре обзаведен корпус, включващ специализирани лаболатории и учебни работилници

Професионалната гимназия разполага с физкултурен комплекс, съдържащ закрит плувен басейн и модерно обзаведени зали за шахмат, фитнес и тенис на маса. Плувният басейн се ползва от учениците и учителите на гимназията, както и като общоградски център за обучение по водни спортове. В него се провеждат състезания и подготовка на спасители по линия на БЧК и се предоставя целогодишно за ползване на граждани.

От 5 май 2005 г. в Професионална фимназия по речно корабостроене и корабоплаване е въведена Система за управление за качеството по стандарта ISO 9001:2000 г за учебно-възпитателна дейност за придобиване на средно и професионално образование и квалификационни курсове за морска /речна/ професионална подготовка.

Издаваните от Професионалната гимназия документи за правоспособност се признават от Международната морска организация IMO, което дава право на учениците да плават на кораби под наш и чужд флаг.